Husorden for Seniorbofællesskabet Frødalen

Fællesarealer

Hensynsfuld kørsel med cykel og bil (på gangstien rundt ved boligerne) er tilladt. Bilkørsel kun i begrænset omfang. Parkering må kun finde sted på afmærkede pladser. Cykler og knallerter kun i skuret ved parkeringspladsen.
Vedligehold af vores fælles arealer passes af beboerne i videst muligt omfang.
To til tre gange om året indkaldes der til ”grøn dag” (havedag), hvor forefaldende vedligeholdelse af fællesarealerne bliver ordnet. Udeudvalget indkalder med dato og evt. dagsorden.
I vækstsæsonen skal der løbende luges for ukrudt på fællesarealerne. Lugearbejdet udføres af beboerne og er organiseret i henhold til skitsen ”Pleje- og vedligeholdelsesplan af fællesarealer” Klik på billedet til højre.
Beplantningen og anvendelse af fællesarealerne drøftes løbende.

Affald

Køkken- glas - metal – plastik - pap og papiraffald må kun anbringes i affaldscontainere ved parkeringspladsen i henhold til kommunens affaldsregulativ. Husk intet haveaffald i affaldscontainerne. Haveaffald afleveres til storskrald eller på genbrugsstationen.
Haveaffald og effekter til storskrald stilles på pladsen ved affaldscontainerne på Seniorbofællesskabets område, men tidligst dagen før afhentning.

Kæledyr

Det er som udgangspunkt tilladt at have 1 kæledyr pr. bolig (hund eller kat).
Kæledyr skal holdes på en sådan måde, at det ikke er til gene eller ulempe for andre.
Hunde skal holdes i snor eller være ledsaget af en person, der har fuldt herredømme over hunden.

Regler for brugen af Seniorbofællesskabet Frødalens carporte og parkeringsplads

Seniorbofællesskabet Frødalens parkeringsplads, er først og fremmest beregnet til Seniorbofællesskabet Frødalens beboere, uanset om man har en eller to biler.

Carporte

Hver bolig har ret til én carport hvis man er ejer af en bil.
Er der ledige carporte, kan der opnås brugsret over disse, af beboere i Seniorbofællesskabet Frødalen, som har to biler.
Ønske om brugsret over en ledig carport fremsættes til bestyrelsen. Hvis der er flere ønsker, end der er ledige carporte, sker tildelingen ved forhandling eller lodtrækning.
Tildelingen af en ledig carport, er kun gældende indtil pladsen skal anvendes af den bolig, som ikke har benyttet pladsen i en periode.

Åbne P-pladser

Hvis en bolig har mere end én bil, kan der opnås brugsret over en P-plads til bil nummer to på en af de åbne P-pladser. Dette gælder dog kun, hvis der er ledige pladser at få.
Ønske om brugsret over en P-plads fremsættes til bestyrelsen, der administrerer brugsretten. Hvis der er flere ønsker, end der er ledige P-pladser, sker tildelingen ved forhandling eller lodtrækning.
Er der stadige ledige P-pladser, kan disse benyttes af gæster til Seniorbofællesskabet Frødalens beboere.

Ændringer i eksisterende tildelinger

Hvis en carport bliver ledig, informerer bestyrelsen beboerne om dette. Beboerne har 8 dage til at fremsætte ønske om at komme i betragtning til den ledige carport. Tildelingen sker som beskrevet oven for.

Når man er på rejse

Hvis man er bortrejst i mere end to dage, skal man stille sin P-plads (både i carport og på åben plads) til rådighed for andre. Dette gør man ved at bytte sit ”Reservationsskilt” ud med et ”Gæsteskilt”.

Andre regler

Biler der er parkeret på Seniorbofællesskabet Frødalens P-plads, både i carporte og på åbne P-pladser, skal være indregistreret.
Den tildelte P-plads må kun udlånes til andre (familie eller venner) i en periode på 2 uger.
Pladsen, hvor den permanente trailer står parkeret, er ikke en P-plads og administreres derfor ikke efter reglerne for P-pladser.
Pladsen kan benyttes af beboere i Seniorbofællesskabet Frødalen til at stille en, campingvogn, trailer eller lignende indregistreret køretøj på, i en uge. Undtagen den permanente trailer.
For at benytte pladsen, skal det aftales med den bolig der har tildelt P-pladsen foran trailerpladsen. Det kan samtidig aftales at man også låner P-pladsen foran trailerpladsen. Aftaler indgås efter ”først til mølle-princippet”.
Beboere i Seniorbofællesskabet Frødalen kan i særlige situationer, aftale med bestyrelsen at stille en bil på trailerpladsen i en nærmere aftalt periode.

Forhaver

Beplantningen skal være åben og af en art, der giver frit udsyn til og fra boligen, såvel som den ikke må skygge for Seniorbofællesskabets beboere.
Eventuelle hække i skel (fra skur til sti) aftales naboerne imellem, dog bør beplantningen ikke overstige 1,5 m i højden.
Ingen oplagring og der skal holdes rent.
Ingen tøjtørring.
Skurets forside kan beplantes med espalierede planter, dog må disse ikke overstige skurets højde.
Espalier opad forsiden af skuret skal kunne lægges ned, når skuret skal males. Andre former for fastgjorte ting må ikke anbringes på skurets forside.

Evt. udsmykning i forbindelse med højtider begrænses af højtidens naturlige varighed:
• Julen, fra 15. november – 31. januar
• Påske, fra palmesøndag - 2. påskedag
  og begrænses ligeledes udstyrsmæssigt.
Høje figurer og lign. bør ikke forekomme.

Det er tilladt at montere markiser og ønske om tilladelse til opsætning fremsættes til bestyrelsen jvf. § 10.2 i vedtægter. Tilladelsen afgøres endeligt ved en afstemning på et beboermøde.
Udseende og farvevalg, skal vælges så det passer ind i boligernes udseende.

Baghaver

Raftehegn holdes i samme farve som skure.
Træer, buske og andet må ikke skygge for naboerne.
Hækken der omkranser bofællesskabet kan holdes i individuelle højder (maks. 180 cm)
Der skal kunne etableres adgangsvej gennem nabohaver:
Bolig 4 gennem bolig 2, bolig 10 mellem bolig 8, bolig 12 gennem bolig 14, bolig 18 gennem bolig 16, bolig 24 gennem 26 og bolig 30 gennem bolig 32.
Det er tilladt at montere markiser og ønske om tilladelse til opsætning fremsættes til bestyrelsen jvf. § 10.2 i vedtægter. Tilladelsen afgøres endeligt ved en afstemning på et beboermøde.
Udseende og farvevalg, skal vælges så det passer ind i boligernes udseende.

Fælleshuset

Renholdelsen af Fælleshuset påhviler alle beboere på skift efter udarbejdet liste.
l den måned hvor man har rengøringen har man pligt til, jævnligt at tilse huset.
Ved månedens afslutning foretages en grundig rengøring. Udføres i henhold til rengøringsskemaet, som findes i bryggerset.
Privat brug af fælleshusets køle/fryseskab må kun ske kortvarigt og i nødstilfælde, og varer skal i så fald være tydeligt mærket med dato og husnummer.
Låner af Fælleshuset har fortrinsret til brugen af køle/fryseskab.

Betingelser for leje af fælleshuset og gæsteværelset.
Reservation af fælleshuset sendes via mail til Fællesudvalget. I mailen præciseres det om leje af salen er til eget brug eller for andre.
Reservationen er ikke gældende før man har fået en bekræftende mail tilbage.

Fællesudvalget opdaterer kalender i fælleshuset og informerer kassereren.
Fælleshuset kan kun lejes af beboere i Frødalen. Lejes det på vegne af familie og venner, er det en betingelse at beboeren deltager i arrangementet, og er ansvarlig for huset.

Salen kan ikke lejes på følgende dage:
a. Den 31. januar Frødalens fødselsdag
b. Palmesøndag Frødalens påskefrokost
c. St. Bededags aften
d. Skt. Hansaften
e. 2. lørdag i december, Frødalens julefrokost.

Lejeperioden er i tidsrummet fra kl. 12 til kl. 12, med mindre andet aftales med Fællesudvalget f.eks. er det tilladt at dække bord dagen før arrangementet, forudsat at der ikke er andet arrangement i fælleshuset. Øvrige beboere har adgang til fælleshuset i tidsrummet uden for lejeperioden.

Aflysning af leje skal ske hurtigst mulig til Fællesudvalget og senest 14 dage før lejedato, ellers hæfter man for lejen.

Fælleshuset er røgfrit område.
Husdyr er ikke tilladt i Fælleshuset.
Fælleshuset efterlades i rengjort stand, lejer er ansvarlig.

Reservation af gæsteværelset sendes via mail til Fællesudvalget. I denne mail beskrives det i hvilket tidsrum.
Hvis gæsteværelset er ledigt, kan det efter aftale med Fællesudvalget benyttes uden forudgående reservation.
Betaling kan ske efterfølgende.
Gæsteværelset kan lejes i maks. 3 døgn. Efter aftale med Fællesudvalget kan lejeperioden udvides til 7 døgn.
Evt. leje udover det 7. døgn aftales med bestyrelsen.
Ingen madlavning i forbindelse med leje af gæsteværelset.
Lejer af Fælleshuset /salen har fortrinsret til gæsteværelset, under forudsætning af, at det er lejet sam-tidig med Fælleshuset /salen.
Gæsteværelset og toiletter efterlades i rengjort stand, lejer er ansvarlig.

Prioritering ved reservation af fælleshuset.
Reservationer af fælleshuset sker efter “først til mølle-princippet”.
Beboernes ”Mærkedage” i Frødalen har fortrinsret til at reservere Fælleshuset. Ved mærkedage forstås:
Bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup m.v., runde fødselsdage og efter man er fyldt 70 år, også halvrunde fødselsdage.
For at gøre brug af sin fortrinsret skal reservationen ske 2 måneder før arrangementet ønskes afholdt.
I tilfælde af to sammenfaldende reservationer, (reservationsmail modtaget samme dato) kan reservation ske ved frivillig aftale parterne imellem ellers lodtrækning.

Jul og nytår

Først til mølle-princippet gælder ikke ved reservationer til følgende dage:

Juleaften
1. Juledag
2. juledag
Nytårsaften

Reservationer til disse dage skal være Fællesudvalget i hænde senest 31. oktober i det år lejen ønskes.
Ved sammenfaldende reservationer, vil reservationen ske ved lodtrækning senest den 5. november.
Har en husstand reserveret mere end en af dagene og der skal foretages lodtrækning kan man kun deltage i en lodtrækning.
Har en husstand haft en af dagene et år, kan husstanden ikke deltage i lodtrækningen næste år om samme dag.

Betaling for leje af fælleshuset
Se gældende takstblad for brug af fælleshusets faciliteter.
Betaling sker til beboerforeningens bankkonto.
Betalingen mærkes: fælleshussal /gæsteværelse og bolig nr. xx.

Vaskemaskine og tørretumbler
Se gældende takstblad for brug af fælleshusets faciliteter.
Betaling for vask og tørring i ”kaffedåsen” i bryggerset eller til beboerforeningens bankkonto.

Revideret og vedtaget på Generalforsamlingen 17. juni 2020.

Del siden